ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โรงเรียนสุจริต ปี 2566

 ปี พ.ศ. 2566

การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
   O1 โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
        O1-1 แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา  
        O1-2 การแบ่งส่วนงานภายใน 4 ฝ่าย
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O2-1 ดร.นันทนา ชมชื่น
   O3 อำนาจหน้าที่
O3-1 บทบาทและหน้าที่สถานศึกษาที่กฎหมายกำหนด
O3-2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A
   O9 Social Network
   O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
   O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
   O12 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1)
   O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566
การให้บริการ
   O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18 E-Service
 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแปนการจัดหาพัสดุ
   O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
   O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
   O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
   O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 [Go to top]