ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

 

 

>>>> โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้น ม. 1    >>>> อ่านต่อที่นี่

รายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้น ม. 4    >>>> อ่านต่อที่นี่

>>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

>>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 

>>>ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารและสวัสดิการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

>>>ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

                                          


 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

         

    

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่2 (25/12/63)

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 23 - 25 ธันวาคม 2563 (22/12/63)

ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ (22/12/63)

           ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๐/๑๑/๖๓)

           ประกาศ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๖๔

           ประกาศ เรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึษา 2563 (บัญชีสำรอง)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 1  ประเภทนักเรียนทั่วไป    ปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563  (นักเรียนต้องมาจับฉลาก ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ )

ดาวโหลดเอกสารใบมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

 

“นักเรียนชั้น ม.ปลาย (ม.4-ม.6)ที่ประสงค์จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ขอให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่ม นศท.เบญจมฯ “ 

ดาวโหลด  ใบสมัคร นศวิชาทหาร.ชั้นปี 1 (ม.4)

ดาวโหลด  ใบรายงานตัวสำหรับ นศ.วิชาทหาร ชั้นปี 2,3 (ม.5, ม.6)

 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โครงการพิเศษฯ

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 โครงการพิเศษฯ

 กรอกประวัติเพื่อเตรียมมอบตัวระดับ ม.1, ม.4 โครงการพิเศษฯ  

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬาปีการศึกษา 2563 

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผลิตเจล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและแก้ปัญหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขาดแคลน

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

  2018-06-30
More...