ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotพิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ งานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านให้กับครูและนักเรียน

ตลาดนัดเบญจมราชานุสรณ์

  ตลาดนัด บส พอเพียง เคียงคู่วิถีไทย

พิธีสวนสนามยุวกาชาด
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

 วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู และร่วมแสดงความยินดีกับครูสุเมธ ฤกษ์สมโภช ในโอกาสรับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วัดบางบัวทอง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัล TOP TEN AWARDS

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัล TOP TEN AWARDS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 10 อันดับแรก และรางวัล TOP THREE AWARDS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นผู้รับมอบรางวัล จากนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

กิจกรรมติวpat7 วิชาภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมติวpat7 3วิชาภาษาญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563เวลา 8.30 น.-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุเนตรวรกุล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยเชิญ นายอนันต์ แผนสมบูรณ์ สถาบันสอนภาษาอัพเกรดอยุธยามาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นม.5และม.6

กิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ทดสอบความรู้ และทัศนศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

[Go to top]