ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โรงเรียนสุจริต ปี 2565

 

ปี พ.ศ. 2565

การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
   O1 โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
        O1-1 แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา  
        O1-2 การแบ่งส่วนงานภายใน 4 ฝ่าย
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O2-1 ดร.นันทนา ชมชื่น
   O3 อำนาจหน้าที่
O3-1 บทบาทและหน้าที่สถานศึกษาที่กฎหมายกำหนด
O3-2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A
   O9 Social Network
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
   O10 แผนดำเนินงานประจำปี
   O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O15-1 สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
O15-2 สถิติการขอบริการเอกสารทางการศึกษา เดือน ต.ค.- มี.ค.65
        O15-3 บริการอิเล็กทรอนิกส์งานห้องสมุด
O15-4 สรุปประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขันสะกดคำและแปลความหมายในพจนานุกรม
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 E-Service
 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O18 แผนการใช้งานงบประมาณประจำปี
   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        O31-1 สถิติข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
          O31-2 สถิติข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 [Go to top]