ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คำสั่งประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งประจำปีการศึกษา 2564

 

 ดาวน์โหลดคำสั่ง / เอกสาร

 

เลขที่คำสั่ง คำสั่ง / เอกสาร
187/2564
174/2564
169/2564
167/2564
157/2564
147/2564
144/2564
141/2564
133/2564
122/2564
120/2564
116/2564
115/2564
107/2564
93/2564
92/2564
91/2564
88/2564
97/2564
96/2564  
94/2564
90/2564
89/2564
69/2564
65/2564
64/2564
61/2564
57/2564
54/2564
53/2564
50/2564
49/2564
48/2564
45/2564

      • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี     การศึกษา 2563

44/2564
43/2564
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับม.2 ประจำปีการศึกษา 2563
42/2564
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับม.3 ประจำปีการศึกษา 2563
39/2564
38/2564
37/2564
35/2564
34/2564
33/2564
29/2564
27/2564
25/2564
21/2564
12/2564
11/2564

 

 

 

 

 

 

 [Go to top]