ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้
  
 นางนิติวัลย์  ฟักสังข์ นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน นางทิพาพร  ภาคทรวง
  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการนางสาวสุจิรา  เพิ่มผล นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ   ครูชำนาญการนายเมธา   แม่นศรแผลง นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาติ
ครูชำนาญการ ครู ครูนายหัสดี  ศรีโท นายสยามรัฐ  ลอยพิมาย  นางสาวพิณัชญา   ดลประสิทธิ์
ครู ครู ครู

นายเขมภัทร  สังขพันธุ์ นายภูเมศร์  วงษ์ขจร นางสาวกุลนันท์  มะลิวงค์
ครู ครู ครูผู้ช่วยนางสาวลลิตา  บุญเต็ม นายวิศาล  เรืองสุริยา นายโกวิท โตโส
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
   
นางสาวรติยา รุณหิวา    
ครูผู้ช่วย