ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายสยามรัฐ  ลอยพิมาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  
นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน นางทิพาพร  ภาคทรวง นางสาวสุจิรา  เพิ่มผล
  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์ นายเมธา   แม่นศรแผลง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาติ นายหัสดี  ศรีโท
ครู ครู ครู
นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา  นางสาวพิณัชญา   ดลประสิทธิ์ นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
ครู ครู ครู
นายภูเมศร์  วงษ์ขจร นางสาวกุลนันท์  มะลิวงค์ นายวิศาล  เรืองสุริยา
ครู ครู ครู

นางสาวลลิตา  บุญเต็ม นายโกวิท โตโส นางสาวรติยา รุณหิวา
ครู ครู ครู
     
นางสาวธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์    
 ครู