ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้
  
นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน นางทิพาพร  ภาคทรวง นางสาวสุจิรา  เพิ่มผล
  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์ นายเมธา   แม่นศรแผลง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ   ครูชำนาญการ
นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาติ นายหัสดี  ศรีโท
ครู ครู ครู
นายสยามรัฐ  ลอยพิมาย  นางสาวพิณัชญา   ดลประสิทธิ์ นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
ครู ครู ครู
นายภูเมศร์  วงษ์ขจร นางสาวกุลนันท์  มะลิวงค์ นายวิศาล  เรืองสุริยา
ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา  บุญเต็ม นายโกวิท โตโส นางสาวรติยา รุณหิวา
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
     
 นางสาวธัญญ์พิชชา  วัชรพรธนารัตน์    
 ครูผู้ช่วย