ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางทิพาพร  ภาคทรวง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  
นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์ นางสาวสุจิรา  เพิ่มผล
  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี นายเมธา   แม่นศรแผลง นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาติ นายหัสดี  ศรีโท
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 นายภูเมศร์  วงษ์ขจร  นายเขมภัทร  สังขพันธุ์ นางสาวพิณัชญา  ดลประสิทธิ์
ครูชำนาญการ ครู ครู
 
นางสาวกุลนันท์  มะลิวงค์ นายวิศาล  เรืองสุริยา นางสาวลลิตา  บุญเต็ม
ครู ครู ครู
นายโกวิท โตโส นางสาวรติยา รุณหิวา นางสาวธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์
ครู ครู ครู
     
 นายนิธิ ทองเปี่ยม    
 ครู