ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     
  นางสิริกร สินสม  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
     
นายฉัตรชัย คันทรง นางทาริกา ประสมทรัพย์ นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ

นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน นางนพเก้า  เสมาเพชร 
ครูชำนาญการ ครู ครู
     
นางสาวศุภเรศ  จันทร์แดง  นายภัทรพงศ์  ตรีคงคา นางสาวนุจรี  นามแสง
ครู ครู พนักงานราชการ 
     
 นางสาวสุรีรัตน์  บรรจง นางสาวปุญญาภา พุธสวัสดิ์  
 ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง