ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     
  นางสิริกร สินสม  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
     
นางทาริกา ประสมทรัพย์ นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชม นางนพเก้า  เสมาเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย นายภัทรพงศ์  ตรีคงคา  นางสาวศุภเรศ  จันทร์แดง
ครูชำนาญการ ครู ครู
     
นางสาวบุญทิวา เพ็งจันทรา นางสาวนุจรี  นามแสง นางสาวสุรีรัตน์  บรรจง
ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง