ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     
  นางสิริกร สินสม  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
     
นายฉัตรชัย คันทรง นางทาริกา ประสมทรัพย์ นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูนางนพเก้า  เสมาเพชร นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย
ครู ครู ครู
     
นางสาวศุภเรศ  จันทร์แดง  นายภัทรพงศ์  ตรีคงคา  
ครู ครูผู้ช่วย  
   
นางสาวนุจรี  นามแสง นางสาวสุรีรัตน์  บรรจง   
พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง