ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
  นางกนกจิต สีด้วง  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระ  
  สาขาวิชาการงานอาชีพ  
     
นายฉัตรชัย คันทรง นางทาริกา ประสมทรัพย์ นางสิริกร สินสม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการนางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชม นางนพเก้า  เสมาเพชร นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน
ครู ครู ครู
     
นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย นางสาวศุภเรศ  จันทร์แดง  นายภัทรพงศ์  ตรีคงคา
ครู ครู  ครูผู้ช่วย
   
นางสาวนุจรี  นามแสง นางสาวสุรีรัตน์  บรรจง   
พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี


 
นายวัทธิกร บางบ่อ นางทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา นายณัฐพล ฮวดสุนทร
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการนายสิริฤกษ์ อิ่นแก้ว นางสาวปวรัตน์  รอไกรเพชร นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
 ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ 

   
นางสาวญาดา  ศิริ นางสาวชนกาณต์  แพฟืน นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์มาก
 ครู  ครู  ครูผู้ช่วยนางสาวทิพย์สุดา จันทร์ใบเล็ก นางสาวอชิรญาภา จั่นเพ็ชร  นายนฤดล  บุญเรือง 
 ครูผู้ช่วย  ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง