ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     
  นางสิริกร สินสม  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
     
นายฉัตรชัย คันทรง นางทาริกา ประสมทรัพย์ นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย นางนพเก้า  เสมาเพชร  นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
     
นางสาวศุภเรศ  จันทร์แดง  นายภัทรพงศ์  ตรีคงคา นางสาวบุญทิวา เพ็งจันทรา
ครู ครู ครู
     
 นางสาวนุจรี  นามแสง นางสาวสุรีรัตน์  บรรจง  
 พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง