ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศิลปะ

     

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นางสาววติญากุล บุญเรือง  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
   

นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชร นายนนทวิทย์ คุรุเสถียร นางสาววรางคณา สุวานิช
ครูชำนาญการ ครู ครู
 
นางสาวทิพกฤษตา  ฤทธิ์บุญ นางสาวจันท์เพ็ญ ศรีราช  นายปิยะพงษ์ ช่างคิด
 ครู  ครูผู้ช่วย  ครูอัตราจ้าง
     
นายอภิวัฒน์ นาสิงห์ขันธ์     
ครูอัตราจ้าง