ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศิลปะ

     

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชร  

ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นายนนทวิทย์ คุรุเสถียร นางสาววติญากุล บุญเรือง นางสาววรางคณา สุวานิช
ครู ครู ครู
 
นายปิยะพงษ์ ช่างคิด นายอภิวัฒน์ นาสิงห์ขันธ์  
 ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง