ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศิลปะ

     

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
     
นายสุเมธ ฤทธิ์สมโภชน์ นายอภิชาติ สังขาว นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการนางสาวนิตยา อัฏฏะวัชร นางสาววติญากุล บุญเรือง นายวรายุทธ ฉลาดศิริกุล
ครู  ครู ครูผู้ช่วย นางสาววรางคณา สุวานิช นายนนทวิทย์ คุรุเสถียร นายปิยะพงษ์ ช่างคิด
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง