ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศิลปะ

     

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชร  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
     
นายสุเมธ ฤทธิ์สมโภชน์ นายอภิชาติ สังขาว นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาววติญากุล บุญเรือง นางสาววรางคณา สุวานิช นายนนทวิทย์ คุรุเสถียร
 ครู ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
 
นายปิยะพงษ์ ช่างคิด นายอภิวัฒน์ นาสิงห์ขันธ์  
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง