ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศิลปะ

     

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชร  

ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
     
นายสุเมธ ฤทธิ์สมโภชน์ นางสาววติญากุล บุญเรือง นางสาววรางคณา สุวานิช
ครูชำนาญการพิเศษ ครู ครู
นายนนทวิทย์ คุรุเสถียร นายปิยะพงษ์ ช่างคิด นายอภิวัฒน์ นาสิงห์ขันธ์
 ครู ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง