ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สุขศึกษาและพลศึกษา

    

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
  นายศุภเชฐ สิงหพงศ์  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
     
นางสุภาณี บำรุงเวช นายธีระศักดิ์ อวงรัมย์ นายพิทักษ์ แก้วทองมา
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการนายเต็มยศ  แก้วแกมทอง นายสุรชัย พุ่มขจร นางสาวจันจิรา วารุรัง
ครู ครู ครู
 
นางสาวจิราพร ขวัญธนเจริญ  นายสันติ อึ้งมณีภรณ์  
ครู  ครูผู้ช่วย