ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สังคมศึกษาฯ

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นายปรัชญา  นาสมภักดิ์  
  ครู   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   

  นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ นายสุเทพ จุลพรรณ์  นางสาวเกศศิริน มั่งจิตร 
ครูขำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นางสาวอุไร  เพิ่มพูล  นางสาวปาริชาต  ชัยวงษ์ นางสาวหัทยา มั่นชาติ 
 ครูชำนาญการ ครู ครู
   
 นางสาวปาริชาต รัตนติน  นายคมสัน แซ่เลี่ยง    นางสาวณริศปภา ไชยสอน
ครู ครู ครู
 
นายเฉลิมชัย จำแน่ นายสุรพงศ์ อินทุสุต นางสาวสุพัตรา ภักดีอำนาจ
 ครู  ครู ครูอัตราจ้าง
     
 นางสาวณัฐธยาน์ พุ่มพุทรา    
  ครูอัตราจ้าง