ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สังคมศึกษาฯ

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นายปรัชญา  นาสมภักดิ์  
  ครู   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้   

  นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ นางทัศนีย์  นามโคตร   นางสาวเกศศิริน มั่งจิตร 
ครูขำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

 นางสาวอุไร  เพิ่มพูล นายสุเทพ จุลพรรณ์  นางสาวหัทยา มั่นชาติ 
 ครู ครู ครู
   
 นางสาวปาริชาต ชัยวงษ์  นายคมสัน แซ่เลี่ยง    นางสาวณริศปภา ไชยสอน
ครู ครู ครูผู้ช่วย
   
นายเฉลิมชัย จำแน่ นายสุรพงศ์ อินทุสุต นายศุภชัย  จิตต์วิชัย 
 ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง