ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สังคมศึกษาฯ

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นายปรัชญา  นาสมภักดิ์  
  ครู   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   

  นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ นางทัศนีย์  นามโคตร   นางสาวเกศศิริน มั่งจิตร 
ครูขำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นายสุเทพ จุลพรรณ์   นางสาวอุไร  เพิ่มพูล นางสาวหัทยา มั่นชาติ 
 ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
   
 นางสาวปาริชาต ชัยวงษ์  นายคมสัน แซ่เลี่ยง    นางสาวณริศปภา ไชยสอน
ครู ครู ครู
 
นายเฉลิมชัย จำแน่ นายสุรพงศ์ อินทุสุต นางสาวปาริชาต รัตนติน 
 ครู  ครู  ครู 
     
 นางสาวณัฐธยาน์ พุ่มพุทรา นางสาวสุพัตรา ภักดีอำนาจ   
  ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง