ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิทยาศาสตร์

     

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
     
  นายธนวรรธน์ ศรีจันทร์ดี   
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

นางสาวอารีย์ เทียมเมฆ นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์ นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
นางกุลธารินท์ หนูแก้ว นางสาวสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ ว่าที่ร.ต.หญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ
 ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นายอาทิตย์ จันทร์นี  นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์ นางสาวคริษฐา  เสมานิตย์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 
นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์  นายวัชรพล วีรวรรธ์กุล นายจามร  ชมจำปี
ครูชำนาญการ  ครู  ครู
     
  นางสาวณัฏฐ์ณฐา สุวรรณเจริญ  นางสาวศิรินทร์รัตน์ โสพันธ์ นางสาวสุนิศา  ปราบใหญ่
ครู   ครู ครูอัตราจ้าง
     
     
     
     
     
     

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี


 
นางกนกจิต สีด้วง นายวัทธิกร บางบ่อ นางทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นายณัฐพล ฮวดสุนทร นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์มาก นางสาวทิพย์สุดา จันทร์ใบเล็ก
 ครูชำนาญการ  ครู ครู
   
นายนฤดล  บุญเรือง นายศุภกฤต ชุนประวัติ  
 ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง