ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิทยาศาสตร์

     

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
     
  นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

นางสาวอารีย์ เทียมเมฆ นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท์  นางกุลธารินท์ หนูแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนวรรธน์ ศรีจันทร์ดี ว่าที่ร.ต.หญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ นางสาวสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์ นางสาวณัฏฐ์ณฐา สุวรรณเจริญ นางสาวศิรินทร์รัตน์ โสพันธ์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ  ครู
   
นางสาวสุพัตรา พรหมเทพ   นางสาวพรวิมล อุตรัตน์ นายศรารักษ์ เกลือนสิน
 ครู  ครู  ครู
     
นางสาวญาณิศา ทรัพย์สิน   นายสุพศิน ฉัตรแก้ว    
   ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย   
     
นางสาวสุนิศา  ปราบใหญ่  นางสาวบุญญานุช สุดนักรบ  
  ครูอัตราจ้าง     ครูอัตราจ้าง   
     
     

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี


 
นางกนกจิต สีด้วง นายวัทธิกร บางบ่อ นายณัฐพล ฮวดสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
   
นางสาวเกษรินทร์ เกิดทรง นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์มาก นางสาวทิพย์สุดา จันทร์ใบเล็ก
 ครูชำนาญการ ครู  ครู 
     
นางสาวรุ้งตะวัน วันกานนท์ นางสาวพัฒน์นรี โพธิ์พันธุ์    นายวุฒิกร  แก้วบัวผัน
 ครู ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย