ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิทยาศาสตร์

      LINK>>>เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
  นางสาวสาวิตรี เข็มทิศ  
  ครู  
  หัวหน้ากลุ่มสาระ  
     
นางสุมาลี ลิ่มสุวรรณ นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์ นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอารีย์ เทียมเมฆ นางสาวสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ นางกุลธารินท์ หนูแก้ว
 ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นายอาทิตย์ จันทร์นี  นางสาววินนา  พลชำนิ  ว่าที่ร.ต.หญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ
 
นายธนวรรธน์ ศรีจันทร์ดี นางสาวคริษฐา  เสมานิตย์ นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์
ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ
     
 นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์ นางสาวอมตา  จงมีสุข นายจามร  ชมจำปี 
 ครู  ครู ครู
     
 นางสาวนัฏฐิกา  สุโน  นางสาวณัฏฐ์ณฐา สุวรรณเจริญ นางสาวศิรินทร์รัตน์ โสพันธ์
ครู ครู ครูผู้ช่วย
     
นายวัชรพล วีรวรรธ์กุล    
 ครูผู้ช่วย