ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

    LINK>>>เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   นางสาวพัชรนันท์ จันละออ  
   ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
 
นายโกศล  แสนพันธ์ นายสุทิน โมบัณฑิตย์ นางสาวจารินี อิ่มด้วง
 ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ   ครูชำนาญการพิเศษ 
นางธมกร ประทุมรัตน์ นายอริญญ์ชวิชญ์  โกยกอบสิน นางสาวณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ      ครูชำนาญการ  
นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา  นางสาวชลิดา สุวรรณโกศัย
ครู ครู ครู  
นายดรัณภพ สุวรรณโน นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก  นางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง
ครู ครู ครู
นางสาวกรรณิกา รัตนวัน  นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี  นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
   
นางสาวลลิตา  กันล้อม    
ครูผู้ช่วย