ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
  นางสาวณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส  
  ครูชำนาญการพิเศษ   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 นางสาวจารินี อิ่มด้วง นายอริญญ์ชวิชญ์ 
โกยกอบสิน
นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา  นางสาวธนรัชฏ์ พุ่มไพจิตร  นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ ครู
นางสาวกรรณิกา รัตนวัน นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์
ครู ครู ครู  
นางสาวลลิตา  กันล้อม นางสาวปรายทิพย์ ถึงสุข  นายจักรชัย ไชยวงศ์
ครู ครู ครูผู้ช่วย 
   
นางสาวสุกัญญา อ่วมเนตร    
ครูอัตราจ้าง