ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
  นางสาวณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส  
  ครูชำนาญการพิเศษ   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 นางสาวจารินี อิ่มด้วง นางสาวพัชรนันท์ จันละออ นายอริญญ์ชวิชญ์ 
โกยกอบสิน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ
นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา  นางสาวชลิดา สุวรรณโกศัย
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวธนรัชฏ์ พุ่มไพจิตร นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก นางสาวกรรณิกา รัตนวัน
ครูชำนาญการ ครู ครู  
 นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์ นางสาวลลิตา  กันล้อม
ครู ครู ครู
นางสาวปรายทิพย์ ถึงสุข  นายจักรชัย ไชยวงศ์   นางสาวสุกัญญา อ่วมเนตร 
ครู ครูผู้ช่วย  ครูอัตราจ้าง