ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   นางสาวพัชรนันท์ จันละออ  
   ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
 
นางสาวจารินี อิ่มด้วง นางธมกร ประทุมรัตน์ นายอริญญ์ชวิชญ์  โกยกอบสิน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ
นางสาวณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา 
ครูชำนาญการ       ครู ครู
นางสาวชลิดา สุวรรณโกศัย นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก นางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง
ครู ครู ครู  
นางสาวกรรณิกา รัตนวัน นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์ 
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
   
    นางสาวลลิตา  กันล้อม  
  ครูผู้ช่วย