ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
  นางสาวจารินี อิ่มด้วง  
  ครูชำนาญการพิเศษ   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
นางสาวณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส  นางสาวพัชรนันท์ จันละออ นายอริญญ์ชวิชญ์  โกยกอบสิน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ
นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา  นางสาวชลิดา สุวรรณโกศัย
ครู    ครู ครู
นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก นางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง นางสาวกรรณิกา รัตนวัน
ครู ครู ครู  
นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์  นางสาวลลิตา  กันล้อม
ครู ครู ครูผู้ช่วย
     
 นางสาววัชราภรณ์ สนองไทย     
ครูอัตราจ้าง