ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
  นางสาวจารินี อิ่มด้วง  
  ครูชำนาญการพิเศษ   
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางสาวณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส  นางสาวพัชรนันท์ จันละออ นายอริญญ์ชวิชญ์  โกยกอบสิน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ
นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา  นางสาวชลิดา สุวรรณโกศัย
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ ครู
นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก นางสาวกรรณิกา รัตนวัน นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี
ครู ครู ครู  
 
นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์  นางสาวลลิตา  กันล้อม  
ครู ครูผู้ช่วย