ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

    LINK>>>เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   นางสาวพัชรนันท์ จันละออ  
   ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
 
นายโกศล  แสนพันธ์ นายสุทิน โมบัณฑิตย์ นางสาวจารินี อิ่มด้วง
 ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ   ครูชำนาญการพิเศษ นางกาญจนา ชิดสิน นางธมกร ประทุมรัตน์ นายวุฒิชัย  โกยกอบสิน
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ      ครูชำนาญการ  นางสาวอภิรดี เสนาะศัพท์ นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา 
ครูชำนาญการ     ครู ครู  นางสาวภครมณฑ์ สุวรรณโกศัย นายดรัณภพ สุวรรณโน นายรัชกฤต วสุภัทรดิลก
ครู ครู ครู นางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง  นางสาวกรรณิกา รัตนวัน นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์ดี 
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
   
นางสาวสุธิดา  พลอยรัมย์    
ครูผู้ช่วย