ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร

 

   
  นายชลัท  ทิพย์ลมัย  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

 

 

 

 

 

 นางสาวอัศวนันท์ฺ จุติมหาธนานนท์ นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์   นายยงยุทธ์ โพธิ์สระ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ

     
  นายมนตรี  น้อยท่าทอง  
 
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน