ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร

 

   
  นายชลัท  ทิพย์ลมัย  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
     
   นางภัญญภา  อินทรปัญญา  
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 
   
  นางนิติวัลย์ ฟักสังข์  
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางสุมาลี ลิ่มสุวรรณ นายโกศล แสนพันธ์  นายฉัตรชัย คันทรง
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป