ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร

 

 
 ดร.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์ นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์   

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

 
 นายยงยุทธ์ โพธิ์สระ  นายมนตรี  น้อยท่าทอง  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน