ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

·       สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน : หลวงพ่อเบญจมะ

·       คติพจน์ : “อชฺเชว กิจจฺมาตปฺปํ” อ่านว่า “อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง”

·       ปรัชญา  “ควรรีบทำความเพียรในวันนี้”

·       คำขวัญโรงเรียน : “เรียนเด่น เล่นดี มีคุณธรรม ถือความสัตย์”

·       สีประจำโรงเรียน : “เลือดหมู-ขาว”

                         : สีเลือดหมู หมายถึง ความเข้มทางด้านการศึกษาและกิจกรรม                                               

                         : สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ

·        ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปพระเกี้ยวประดิษฐานบนพานสองชั้น มีรัศมี ๑๙ แฉก

·       ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า