ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พันธกิจ

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะการเรียนรรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของความเป็นไทย และคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย

8. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน