ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิสัยทัศน์

                                                                                                                                                             

 วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีวินัย มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เชิดชูความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง