ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

 

  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-588-3449  โทรสาร 02-589-4586
เว็ปไซต์ http://www.bs.ac.th
 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ ม.1 - ม.6

เขตพื้นที่บริการ 
อ.เมือง ได้แก่ ต.ท่าทราย ต.บางเขน ต.บางกระสอ อ.ปากเกร็ด ได้แก่ ต.บางตลาด ต.ปากเกร็ด
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ : เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี  ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา


  • ก่อตั้งขึ้นโดยความสำนึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2521 ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา การเคหะแห่งชาติ และชุมชนประชานิเวศน์ 3  ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนในสูงขึ้น
  • วันที่ 4 เมษายน 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียน เบญจมราชาลัย 2   
  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย 2  เป็นโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ กำหนดอักษรย่อว่า “ บ.ส. ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  และขอพระราชทาน ตราพระเกี้ยว เป็นตราประจำโรงเรียน 
  • ปี พ.ศ. 2528 ได้ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตรา สัญลักษณ์ครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาเป็นตราประจำสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  และได้กำหนดวันเกิดของโรงเรียนเป็นวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปีว่า “ วันรักโรงเรียน ” โดยมี ดอกเฟื่องฟ้า เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน
  • วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้ประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ นี้  คณะครู และ ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนได้ร่วมใจกันจัดสร้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  ที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาของปวงชนชาวไทยและของประเทศชาติ
  • วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว