ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนงานโรงเรียน

  

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
  1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568
2. แผนปฏิบัติการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
2.1 ปีการศึกษา 2560
2.2 ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2
2.3 ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 1
2.4 ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2
2.5 ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1
2.6 ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 2
2.7 ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1
2.8 ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 2
2.9 ปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1
2.10 ปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 2
2.11 ปีงบประมาณ 2566
        2.12 ปีงบประมาณ 2567
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
3.1 ปีการศึกษา 2560
3.2 ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2
3.3 ปีงบประมาณ 2562 (ระยะที่ 1 + ระยะที่ 2)
3.4 ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1
3.5 ปีงบประมาณ 2563 (ระยะที่ 1 + ระยะที่ 2)
3.6 ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1
3.7 ปีงบประมาณ 2564 (ระยะที่ 1 + ระยะที่ 2)
3.8 ปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1
3.9 ปีงบประมาณ 2565 (ระยะที่ 1 + ระยะที่ 2)
3.10 ปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 1
3.11 ปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่ 1 + ระยะที่ 2)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บ.ส. 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1
 
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 2
 
 
รายงานผลดำเนินงาน ปี 2560
 
 
รายงานผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1
 
 
รายงานผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2
 
 
รายงานผลดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
 
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
 
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2
 
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 1
 
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2