ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลงานครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูธมกร  ประทุมรัตน์

เรื่อง...ความน่าจะเป็น

สำหรับ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

ครูพิทักษ์  แก้วทองมา 

ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน ชั้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

 Link>>>โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ .pdf

 Link>>>บทคัดย่อ.pdf 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ครูกาญจนา  ชิดสิน

เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   Link>>>เล่ม1.pdf

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ครูวัทธิกร บางบ่อ

รายงานการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Link>>>บทเรียนออนไลน์

Link>>>บทคัดย่อ

 

สื่อการสอน
โดย คุณครูณัฏฐ์ณฐา สุวรรณเจริญ สื่อการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1