ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลงานครู

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา

สื่อการสอน การเขียนผังงานเบื้องต้น1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา

สื่อการสอน การเขียนผังงานเบื้องต้น2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ครูทัศนีย์ นามโคตร

สื่อการสอน วิชาประวัติศาสตร์ไทย รหัสวิชา ส33101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ไพร่และทาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

ครูทิพาพร ภาคทรวง

สื่อการสอน วิชาภาษาจีนหลัก5 รหัสวิชา จ33201
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำลักษณนาม 量词 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

ครูทิพาพร ภาคทรวง

สื่อการสอน วิชาภาษาจีนหลัก6 รหัสวิชา จ33203
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง 4 เทศกาลสำคัญของจีน 
四大传统节日

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ครูศรินยา หุ่นฉายศรี

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความด้วยการใช้เทคนิคการหาความสัมพันธ์เหตุและผล(Cause and Effect)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูทาริกา ประสมทรัพย์

บัญชีพื้นฐาน 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูทาริกา ประสมทรัพย์

บัญชีพื้นฐาน 3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูทาริกา ประสมทรัพย์

แบบฝึกเสริมทักษะทางการบัญชี เรื่องรายการค้าและรายการวิเคราะห์รายการค้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูธมกร  ประทุมรัตน์

เรื่อง...ความน่าจะเป็นสำหรับ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูพิทักษ์  แก้วทองมา 

ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน ชั้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

 Link>>>โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ .pdf

 Link>>>บทคัดย่อ.pdf 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ครูกาญจนา  ชิดสิน

เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   Link>>>เล่ม1.pdf

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ครูวัทธิกร บางบ่อ

รายงานการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Link>>>บทเรียนออนไลน์

Link>>>บทคัดย่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ครูณัฏฐ์ณฐา  สุวรรณเจริญ

 

สื่อการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

     นายปิยะ บริสุทธิ์เพชร์         รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์สู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

     นายยงยุทธ์  โพธิ์สระ           รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประเมินโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ในระยะ 5 ปีแรก สู่ครูมืออาชีพ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

     นายมนตรี  น้อยท่าทอง        รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี