ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

 

 

   

     

 

    

                         ประกาศ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๖๔

           ประกาศ เรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

  2018-06-30
More...