ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และให้นักเรียนได้ผ่อนคลายในการเรียน

 ❤️  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และให้นักเรียนได้ผ่อนคลายในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จึงปรับเวลาในการเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

         🤟ปรับลดเวลาเรียน จากเดิม คาบละ 50 นาที เป็น คาบละ 40 นาที(นักเรียนจะเลิกเรียนเร็วขึ้น)

         🤟งดการจัดการเรียนการสอนในคาบลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดและคาบอบรมคุณธรรม โดยนำไปบูรณาการในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม

         🤟ยังคงเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1 เวลาเดิม คือ 8.30 น.

         🤟การปรับลดเวลาเรียนดังแสดงในตาราง[Go to top]