ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
   นายภาณุเดช บุญฉ่ำ  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการรียนรู้  
นางสาวสุพิชญา  ไกรกล นางสาวผลิตา พรมจินดา ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา ศรีบัวคำ 
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวปริศนา แซ่อั้ง นางสาวสุจีรา พุ่มพวง  นางสาวบุษย์รินทร์ อมฤตธำรงรัตน์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูนายวันชัย กองคำ นางสาวปรียาภรณ์ ดวงทอง นางสาวอนงค์นาฏ ขำโคม
 
นางสาววราสินี  วิศุภกาญจน์ นางสาววราภรณ์ คำมูล  นางสาวศิริพร สุมาลัย
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย

   
นางสาวหทัยภัทร จึงแย้มปิ่น    
ครูอัตราจ้าง