ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาไทย

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
   นายภาณุเดช บุญฉ่ำ  

ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางสาวปริศนา แซ่อั้ง นางสาวปวริศา  ไกรกล นางสาวสุจีรา พุ่มพวง 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
นายวันชัย กองคำ นางสาวปรียาภรณ์ ดวงทอง นางสาวอนงค์นาฏ ขำโคม
ครู ครู ครู
นางสาววราสินี  วิศุภกาญจน์ นางสาววราภรณ์ คำมูล นางสาวศิริพร สุมาลัย
ครู ครู ครู
 
นางสาวหทัยภัทร จึงแย้มปิ่น นายศิวา  อุดไธสง  
ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง